เซลล์บำบัด

Cell Therapy หรือเซลล์บำบัด เป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่สำหรับการชะลอวัย โดยใช้ขบวนการทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพด้วยเซลล์ใหม่ ที่สามารถแตกตัวเป็นสารจำเป็นพื้นฐานของการเจริญ เช่น สารโปรตีน วิตามิน และเอนไซม์ต่างๆ

หลักการของเซลล์บำบัด คือ โดยปกติเซลล์ในร่างายมนุษย์มีการผลัดเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเซลล์เก่าเสื่อมสภาพหรือถูกทำลายไป จะมีเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน ซึ่งเป็นสมดุลทางชีวภาพ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุเรามากขึ้นกระบวนการผลัดเซลล์จะช้าลง ประสิทธิภาพลดลง ทำให้ไม่สมดุลกันระหว่างเซลล์เก่าและเซลล์ใหม่รวมถึงโภชนาการต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม สารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มลพิษสารก่อมะเร็ง โลหะหนัก ล้วนแล้วแต่เป็นเหตูผลที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของกระบวนการทดแทนด้วยเซลล์ใหม่ อันเป็นสาเหตุของแก่ก่อนวัยอันควร และโรคเรื้อรังต่างๆ